امسال امتحانات به شدت سسسسسسخت و پدرم رسما داره در میاد !کلافه

سرعت اینترنتم که ناجوووور !زبان

ترم جدید کلاس زبانم که داره شروع میشه نگران

زلزله ام که اومد مشهدتعجبتعجبتعجب

اونم چه زلزله اینیشخند

تا یه ساعت تپش قلب داشتم !گفتم الان همه به رحمت الهی میریم !خنده

ولی قسمت نشد و بازم زنده موندیم !چشم

خلاصه اوضاع یه جوریهاز خود راضی