آدم ها فراموش نمی کنند ... فقط دیگر ساکت می شوند ! 

دخترکی بدون سایه/ژوان هریس