دیگر نتوانستم سکوت کنم زمانی که شنیدم فردا زمان اعدام توست،نتوانستم سکوت کنم زمانی که حرف های مادرت راشنیدم،گفته بودی دست از تلاش بردارد و از لحظه های باهم بودنتان استفاده کند...دلم گرفته است،اخبارت را دنبال میکنم و به چهره ات زل میزنم و اتفاقات و شرایطت را تصور میکنم،دلم گریه میخواهد،ولی این گریه و اندوه نه دردی از تو دوا میکند و نه من،

شاید این را خوب بدانی که برای دختران این سرزمین نماد استقامتی،خلاف این را ثابت کردی که: "هیس! دخترها فریاد نمی زنند"


ریحانه جان حالا شب تو چگونه می گذرد؟در پشت آن میله های خاکستری، در این بازی تیره و تار زندگی چه کسی تو را از وحشت شبانه میرهاند؟

تو دختری بودی نوزده ساله،همسن من،اکنون 26 ساله ای،سال هایی که میتوانست بهترین سال های زندگی ات باشد راپشت میله ها و هر لحظه در انتظار شنیدن حکم قصاص میگذرانی،زیرا نگذاشتی که نقشه های پلید و شوم یک مرد به سرانجام برسد،نگذاشتی دستان آلوده ی مردی که بوی تعفن میدهد جسم و روح تو را لمس کند،تو تنها از خود دفاع کردی!

شاید نمیدانستی به دختران این سرزمین میگویند که فریاد نزنند،شاید نمیدانستی در چنین شرایطی ماه رویان این سرزمین باید "سکوت کنند" تا مانند تو منتظر طنابی برگردن خود نباشند،باید سکوت کنند تا مقصر شناخته نشوند،باید سکوت کنند چون آبروی آن ها در خطر است نه آبروی کسی که لایق کلمه ی "مرد" نیست.

آری!دختران این سرزمین چیزی به نام "امنیت" را نمیشناسند،دختران این سرزمین مجرمند،به جرم دختر بودن !باید مهر خاموشی بر لبان خود بزنند،خدا میداند چه کسانی چنین رازهایی مانند تو را در سینه دارند،چه ریحانه هایی قربانی شده اند،چه ریحانه هایی از این راز عذاب میکشند و هیچ نمیگویند،در این کشور دختر که باشی حتی زمانی که سوار تاکسی هم بشوی امنیت نداری.

اینجا کشوریست که به دختران خود میگویند مراقب خود باشند ولی به پسرانشان نمی آموزند "انسان"  بودن را...

نگران نباش،تو راه درستی را پیش گرفتی و در آن شکی نیست،تو خیلی مردتر از کسانی هستی که از مرد بودن تنها یک چیز را به ارث برده اند...خیلی ها نگران تو هستند،خیلی ها دارند برای آزاد شدنت تلاش میکنند،خیلی ها به دنبال بخشش از سوی خانواده ی سربندی هستند،بخشش؟ آن ها باید ببخشند؟ تو باید تاوان دهی؟ نمیدانم...انگار این تنها راه باقی مانده است،انگارهیچ قانونی به نفع تو نوشته نشده...

مطمئن باش این باعث ترس ما نمیشود،من و همجنسانم،من و هم سن و سالانت راه تو را ادامه خواهیم داد و کاری را انجام خواهیم داد که تو انجام دادی و این را به دختران و نوه هایمان نیز خواهیم آموخت...

پی نوشت:خوشبختانه خبر رسید که ریحانه فردا اعدام نمیشود.