اینو یکی  تو ف ی س ب و ک نوشته بود،کلی خندیدم! یعنی قشنگ وصف ِ حال منه:)))تازه هنوز رسما فرجه ها شروع نشده و ما همچی حالی داریم!

ﻓﺮﺟﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺫﺑﺢ ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺁﺏ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﺮﺟﻪ ﮐﻤﯽ ﺟﺰﻭﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﯼ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽﻣﯿﺮﯼ ﺑﺮﻭ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﮑﻦ، ﺍﺯ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻟﺬﺕﺟﻮﯾﯽ( ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ ﻧﺪﯾﺪﻩ،ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺧﻮﺍﺏ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﺮﺱﻫﺎﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﭖﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﺎﻡ ﻭ ... )ﺩﺭﯾﻎ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﻓﻨﺎﯼ ﻓﯽﺍﻟﻔﺮﺟﻪ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ .
ﺑﻄﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺁﻥ ﻣﯿﺰﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡ ﻓﺮﺟﻪ ﻟﺬﺕﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻭﮔﺎﺱ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .
دیدن فیلم و خوابیدن در حد ِ خواب زمستانی خرس هارو زمانی که چندروز پشت سر هم تعطیلی پیش اومد به وفور تجربه کردم،اینقدر که از صبح تو عصر تو دانشگاه فشار و خستگی رومه!والا به خدا!
تو این روزای ِ نزدیک به امتحان،با وجود ِ کلی کتاب و جزوه ی نخونده و کارعملی های ِ تحویل داده نشده،هیچی به اندازه ی یه ظرف پاپ کرن و یه برش هنوانه تو هوای گرم و تا صبح فیلمای ِ خوب دیدن واسه آدم لذت بخش نیست!بله !:)))
اینا همه علت داره،فشار ِ ناشی از اینه که ساعت سه و چهار صبح میخوابی و شیش و هفت بیدار میشی و تا عصر میری دانشگاه و گرمای ِ وحشتناک ِ مشهد رو تحمل میکنی و کلافه میشی،راه ِ برگشت هم از بیخوابی حالت بده و هم از گرما و میرسی خونه میشی جنازه میگیری مثل خرس میخوابی و شب هم واسه اینکه بهت خوش بگذره و اون روز جبران بشه میری سراغ ِ اینترنت و فیلم و هرنوع کتابی جز درسی:)))
تو نور ِ شدید ِ آفتاب منتظر ِ اتوبوسای دانشگاه موندن و مسیری که باید تا خونه پیاده رفت و ایناهم که بماند...