حس خوب یعنی اینکه شوهر خواهرت برات لواشک بخره تو قضیه ی لواشک دوستی باهم شدیدا تفاهم داشته باشین...