از سرما و سوزی که مشهد داره همینقدر بگم که روغن نارگیل تو یه اتاقی که بخاری روشنه به این صورت میبنده و از همون اول مهر بخاری ها به راه بود و منم یه هفته ی اول مهر سرما خورده بودم وحشتناک...

اینقدر سرمای مشهد بی رحمه !