دل تنها و غریبم

من و این حال عجیبم

حال بارون زده از چشمای ابری

دل ِدل این دل تنگم

منو این حال قشنگم

حال ابری شده از درد و بی صبری


+کلیک