سلامنیشخندنیشخندنیشخند

لابد از ما توقع دارید که یک ساعت اینجا بیاییم فک بزنیم که چرا گممان را گور کرده ایم نیشخند!

کور خوانده اید چون اصلا حوصله ی این سوسول بازی هارا نداریم که بیاییم علت شرح بدهیم ولی خیالتان جمع ! نه عروس شده ایم !از خود راضی نه به کوری چشم دیگران مرده ایماز خود راضی نه با کم سو‍‍ژگی مواجه شده ایم از خود راضی!البته میتوانید به خوب بودن حال روحیم شک کنیدچشمک

این ها همه نظراتی بود که خود داده بودید ! مثلا : مهسا عروس شدی دیگه نمیای ؟ابله

که با سخنان بنده تمامی این افکار پلید و ناهماهنگی که به بنده نمیخورد را نابود کرده امابله !

به هرحال بگویم دلم برای این وبلاگ بسیار تنگ شده بودخیال باطل

خیلی خوشحال شدم با اینکه بی خبر آپ کردم و دیگر پیدایم نشد بازهم نظراتتان پابرجا بودندعینک

حالا با اینکه نیازی نیست ولی این وسط یه معزرت خواهی کوچولو هم میکنیم که حسابمان با شما دوستان عزیز و مخاطبان گرامی صاف شده باشدزبان

و این را هم بگوییم گرچه نبودیم ولی این اواخر نظرات را میخواندیم و به وبلاگ های دوستان سر هم زیرزیرکی زدیم گرچه نظر نزاشته ایم و دیدیم دوستان چه همه مطلب نوشته اند و ما نبودیم !

طبق معمول در سایت های خبری داشتم جستجو میکردم که خبری مرا به خنده انداخت و نظرم را جلب کردنیشخند. فهمیدیم استاندار کرمان علت زلزله ی شهر کرمان را دریافته و راه حل مناسب وکم خرجی برای آن ارائه داده است

اگر بر روی این لینک کلیک کنید میفهمید اوضا از چه قرار است :

دیگر نگران نباشید !

این شخص شخیص فرموده اند در یکی از روستاهای شهر کرمان و در یک خانه دیواری که عکس رئیس جمهور عزیز تر از جانمان  آقای احمدی نژاد بوده است فرو نریخته ولی دیوار های دیگر ریزش کرده اند و نشان دهنده ی عشق شدید کرمانی ها به این سوگولی میباشدکه عکس آن را در لیبک بالا نیز میتوانید مشاهده کنید

حال ما میتوانیم برای جلوگیری از زلزله وبلایای طبیعی که با این سخن انگاری اصلا به قسمت خدا ارتباطی ندارد و فقط ناشی ازشدت علاقه یا تنفر هموطنان به مسئولین میباشد عکس آقای احمدی نزاد یا رهبر گرامیمان(!) به دیوار ها بزنیم !

اگر عکس آقای مشایی هم بزنیم کار راه انداز است و اصولا جواب میدهد از خود راضی!