میگم داماد جان فهمیده خواهرزنی داره که تو دنیا نظیر نداره؟؟چون وقتی برای اولین شام اومد خونمون براش کیک سیب و دارچین پختم.:))نیشخند

به نظرتون خیلی لوسش نکردم؟:)) ترکیب سیب و دارچین یه بوی فوق العاده داره...

یه همچی آدم ِ داماد دوستیم من ! الانم به خدمت مقدس سربازی تو تهران مشغولهشیطاننیشخند

پی نوشت:عکس رو بعد از یک روز خستگی ِ ناشی از تهیه و تدارک شام درست کردم،واسه همین هم تار افتاد هم خوشگل نیفتاده وگرنه هنر ِ ما فراتر از این چیزاستاز خود راضی!نیشخندنیشخندنیشخند