وقتی گذرم به این عکس خورد تا چند دقیقه نمیتونستم چشم ازش بردارم،نمیدونم چرا ولی تو چهرش یه چیزای خاصی رو حس میکردم که حتی نمیدونم چی هست،یه حالت آشنا،یه نگاه آشنا که بازم نمیدونم چرا آشنا !هنوزم هر نیم ساعت رو عکس کلیک میکنم و به چهرش خیره میشم...

تمام اجزای صورتش خاصه...معصومیت توی صورتش موج میزنه...